วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550

งานวิจัยทางการศึกษา

ชื่อเรื่องวิจัย สถานการณ์การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ชื่อผู้วิจัย จำนน ดอกไม้หอม
ปีการศึกษา 2550 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใน 5 ประเด็น กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือนักเรียนระดับชั้นป. 3, ป. 6 และ ม. 3 จำนวน 1,218 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามนักเรียนเพื่อสะท้อนภาพพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสำคัญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) การทดสอบค่าสถิติ (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้สูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ โดยประเด็นที่ครูจัดได้ดีที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (X =3.453)ส่วนประเด็นที่จัดได้ด้อยที่สุดคือการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข (X = 3.126)
2. เปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กับโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กับโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน กับโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ระหว่าโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน กับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ กับโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

ไม่มีความคิดเห็น: